ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2013-2014 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρατηρήσεις:

Το σωματείο "ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ" έχει -2 βαθμούς. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Ξ Η 2013 2014

               Η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων αφού έλαβε υπόψη:

  1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα.
  2. Τα καταστατικά της Ε.Π.Σ.Κ. και της Ε.Π.Ο.
  3. Τον Κ.Α.Π.
  4. Τους Κανόνες Παιχνιδιού ποδοσφαίρου.
  5. Την υπ’ αριθμ. 10/17-7-2013 απόφαση του Δ.Σ. της.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

       Την οργάνωση των αγώνων Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας μεταξύ των Σωματείων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό .

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

     Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

Α) Των Κανόνων Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της ΦΙΦΑ.

Β)   Των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ)   Των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα.

Δ)   Των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Ε)   Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

       Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ.Κ. ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας.

       Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Α.Π.) Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

       Με την υπ’αριθμ. 10/17-7-13 απόφαση του Δ.Σ. ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 5-10-2013.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ (δικαίωμα) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία της Ε.Π.Σ.Κ. που δηλώσουνε συμμετοχή.

       Για να συμμετάσχει μια ομάδα στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μέχρι 23-8-2013, ημέρα Παρασκευή, δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις ομάδες με φροντίδα της Ε.Π.Σ.Κ. και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο που ορίζεται σε πενήντα (50) ΕΥΡΩ (Τραπεζική επιταγή ή ταχυδρομική επιταγή ή κατάθεση στο Ταμείο της Ε.Π.Σ.Κ.)

Με την παραπάνω δήλωση συμμετοχής τα σωματεία αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Σ.Κ., τις διατάξεις του Κ.Α.Π., τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο., διαφορετικά αποκλείονται του Πρωταθλήματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.

       Τα Σωματεία της Α’ Κατηγορίας στη Δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., τον αριθμό ΦΑΞ του Σωματείου ή εκπροσώπου του Σωματείου, και σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ ή τηλεφώνου να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Σ.Κ., προκειμένου να αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία έγκαιρα .Επίσης πρέπει να αναφέρουν τον εκπρόσωπό τους ο οποίος εκτός του Προέδρου και του Γραμματέα του Σωματείου θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας με την Ε.Π.Σ.Κ.

       Δήλωση συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνονται όλα τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ – ΕΔΡΑ ΟΜΑΔΑΣ (ΓΗΠΕΔΟ)

     Η ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ.Κ. τα χρώματα με τα οποία θα αγωνίζεται, καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες της (σύμφωνα με όσα ορίζονται από τα άρθρα 8 και 14 του Κ.Α.Π.)

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

       Το Πρωτάθλημα Ανδρών την περίοδο 2013-2014 θα διεξαχθεί με ομίλους σε μια κατηγορία «Α». Οι όμιλοι θα καταρτιστούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

     Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολο του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη δημόσια κλήρωση που θα γίνει στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. την Δευτέρα 02/09/2013 και ώρα 20.00.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

       Τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών των μελών και των οπαδών τους.

       Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Πειθαρχικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

       Οι Διαιτητές όλων των αγώνων Πρωταθλημάτων θα ορίζονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο όπως ειδικότερα προβλέπουν οι διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας (σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Κ.Α.Π.) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

         Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού Διαιτητών, της Επιτροπής Διαιτησίας Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, για την κάλυψη όλων των αγώνων, οι αγώνες θα μπορούν να διεξαχθούν με διαιτητές από άλλες Ενώσεις ή με φιλάθλους, στη θέση των Διαιτητών, μετά από σχετική απόφαση της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

       Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητας της, η διοργανώτρια δια της Επιτροπής Πρωταθλήματος της θα ορίζει ένα εκπρόσωπο της ως Παρατηρητή, από πίνακα που καταρτίζεται κατά την κρίση της.

       Καθήκοντα Παρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ. και της Επιτροπής Πρωταθλήματος εφόσον ορισθεί αρμοδίως. Αν για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ο Παρατηρητής, ο οποίος ορίσθηκε από τη διοργανώτρια, τότε οι ομάδες που διαγωνίζονται, έχουν υποχρέωση να υποδείξουν κάθε μία από ένα πρόσωπο και ο διαιτητής να κάνει κλήρωση μεταξύ τους, ώστε να αναδειχθεί ο Παρατηρητής του αγώνα.

       Στην περίπτωση αυτή ο Διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στις παρατηρήσεις του στο Φύλλο Αγώνα.

       Οι αρμοδιότητες του Παρατηρητή καθορίζονται από το άρθρο 13 του Κ.Α.Π.

 
ΑΡΘΡΟ 11 – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ & ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ: (ΚΑΠ άρθρο 19 παρ. δ)
             Κατά τους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών και η ταυτόχρονη συμμετοχή τους στον αγώνα. Ομοίως επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α μέχρι δύο (2) αλλοδαπών, μη Κοινοτικών, ποδοσφαιριστών, ανεξαρτήτως ηλικίας και η ταυτόχρονη συμμετοχή στον αγώνα. Τέλος στο Φ.Α μπορούν να αναγράφονται και να συμμετέχουν στον αγώνα μέχρι τέσσερις (4) συνολικά Κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, εφ’ όσον η Ομάδα δεν διαθέτει τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών Ποδοσφαιριστών .Αντίστροφα η έλλειψη Κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.

             Πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα να συμμετέχουν , σε κάθε ομάδα, τουλάχιστον επτά (7) Ποδοσφαιριστές , που έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν στις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣΚ και κατ’ επέκταση στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας .

ΑΡΘΡΟ 12 – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ

     Οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων Σωματείων για την ώρα προσέλευσης, τον εφοδιασμό του φαρμακευτικού υλικού, και για τις μπάλες του αγώνα καθορίζονται από το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦ/ΤΗ –

                                         ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦ/ΤΩΝ

                                                      (ΑΡΘΡΟ 18 του ΚΑΠ)

1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον Διαιτητή:

α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και

β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το Σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους.

         Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής ή ορθοπεδικό, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.

Αντίγραφο του πίνακα υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ώρα τέλεσης του αγώνα αυτοπροσώπως ή με ΦΑΞ, στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Κ.

γ) Ταυτότητα προπονητή.

2. Ο Διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.

3. Ο έλεγχος γίνεται από τον Διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του Διαιτητή συμπλήρωση του Φ.Α.

4. Ο Διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σε αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας, ή για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή.

5. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 1 του παρόντος, ο δε Διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε ομάδα σε περίπτωση ενστάσεως υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο Διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.

6. α)Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τριών (3) ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα και ανεξάρτητα από τις θέσεις στις οποίες αγωνίζονται, απαγορευμένης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα.

β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβλήθηκε από τον Διαιτητή.

γ) Παράβαση των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσης παραγράφου συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, εξεταζόμενης κατόπιν ενστάσεως.

7. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο (2) τουλάχιστον ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των δεκαεννέα (19) ετών, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Σε περίπτωση αποβολής του ενός (1) ή και των δύο (2) αυτών ποδοσφαιριστών ο αγώνας συνεχίζεται χωρίς αυτούς. Σε περίπτωση τραυματισμού ενός (1) ή και των δύο (2) αυτών ποδοσφαιριστών και στον πίνακα των αναπληρωματικών δεν περιλαμβάνονται άλλοι ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής η ομάδα συνεχίζει τον αγώνα με παίκτη ή παίκτες λιγότερους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους.

Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014 εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 1/1/1994 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος.

Σε Σωματείο που θα παραβεί την διάταξη αυτή, για πρώτη φορά, δηλαδή της συμμετοχής σε όλη την διάρκεια του αγώνα δύο ποδοσφαιριστών κάτω των δεκαεννέα (19) ετών, εκτός των λοιπών κυρώσεων του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 500,00 ΕΥΡΩ. Εάν επαναλάβει την παράβαση αυτή θα αποβάλλεται του Πρωταθλήματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Διαιτητής, που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα χωρίς την συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) ποδοσφαιριστών, ηλικίας κάτω των δεκαεννέα (19) ετών, τιμωρείται από την Π.Ε.Δ. με ποινή αποκλεισμού τριών (3) μηνών και άνω.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

       Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνει όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

       Αγώνας ο οποίος δεν τελέσθηκε ή δεν έληξε χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε με τελεσίδικη απόφαση, επαναλαμβάνεται. Το φύλλο αγώνα που συντάχθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άκυρο και οι ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί σε αυτό δεν θεωρείται ότι αγωνίσθηκαν ( η μέρα αυτού του αγώνα δεν προσμετράτε για την έκτιση ποινών).

Αντίθετα το παραπάνω φύλλο αγώνα είναι ισχυρό για τα πραγματικά περιστατικά και για όσους γράφτηκαν σε αυτό από τον Διαιτητή για παραπτώματα που τιμωρούνται με τις διατάξεις του ισχύοντος ΚΑΠ.

Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μίας ή και των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών των ποδοσφαιριστών ή και της ομάδας και βαθμολογείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του ΚΑΠ.

Στην ομάδα που δεν προσέρχεται να αγωνισθεί αδικαιολόγητα επιβάλλεται χρηματική ποινή 800 ΕΥΡΩ, εφόσον έγκαιρα (δηλαδή τουλάχιστον 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα) έχει ειδοποιήσει για την παραίτηση της. Σε αντίθετη περίπτωση που απροειδοποίητα δεν κατέρχεται πέραν της παραπάνω χρηματικής ποινής στην ομάδα αυτή χρεώνονται τα έξοδα διαιτησίας και επί πλέον 100 ΕΥΡΩ για κάλυψη εξόδων χάραξης γηπέδου κ.λ.π., με την υποχρέωση της καταβολής του συνολικού ποσού των εξόδων από την υπαίτια στην αντίπαλη ομάδα, εφ’ όσον αυτή παρουσιάστηκε κανονικά στο γήπεδο. Εάν η υπόχρεη ομάδα δεν συμμορφωθεί εντός τακτής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών δεν θα ορίζεται να αγωνισθεί μέχρι την συμμόρφωση της.

       Το 50% της χρηματικής ποινής των 800 € πιστώνεται στην αντίπαλη ομάδα, στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου εφόσον αυτή αγωνίστηκε κανονικά στον αντίστοιχα αγώνα του άλλου γύρου.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

       Σε ομάδα που θα αποχωρήσει κατά την διάρκεια αγώνα κατάταξης επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.000,00 ΕΥΡΩ και αφαίρεση 10 βαθμών από το Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

       Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ΚΑΠ και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.ΑΠ.

Για κάθε μία από τις ενστάσεις που προβλέπονται από τον ΚΑΠ, πρέπει να υποβάλλεται με χωριστό υπόμνημα στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής της – και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται – διαφορετικά απορρίπτεται η ένσταση κρινόμενη απαράδεκτη. Σημειώνουμε ότι οι ενστάσεις που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή διαβιβάζονται υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Προκειμένου για τις καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στη διοργανώτρια μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 του ΚΑΠ και να διαβιβάζονται υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου, για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Παράβολα: Η ένσταση πρέπει να υποστηρίζεται με παράβολο 200,00 ΕΥΡΩ.

Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή από την Πειθαρχική Επιτροπή, επιστρέφεται στο Ενιστάμενο Σωματείο το 50% του παραβόλου και το υπόλοιπο 50% παραμένει στην Πειθαρχική Επιτροπή για τα έξοδα λειτουργίας της. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατείται το σύνολο του καταβληθέντος παραβόλου.

                  

ΑΡΘΡΟ 18 – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

       Για την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν τα γήπεδα τα έχοντα από τον Νόμο την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας (άρθρο 8 του ΚΑΠ), τα οποία απαραίτητα πρέπει να διαθέτουν χλοοτάπητα.

Γηπεδούχα σωματεία με την έννοια του Κανονισμού αυτού, είναι εκείνα που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή αρχής τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των Πρωταθλημάτων τους έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν, απευθυνόμενα εγγράφως σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.

       Δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα χωρίς την παρουσία γιατρού. Στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν παρουσιαστεί γιατρός, μέχρι και 10’ λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο διαιτητής κλείνει το Φύλλο Αγώνα, αναφέροντας το γεγονός. Ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 Εάν διεξαχθεί ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο. Και σε αυτή την περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0.

       Ομάδα που δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλη ομάδα ή Αρχή πρέπει να συνοδεύει τη σχετική της δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή Αρχής στην κυριότητα της οποίας ανήκει το γήπεδο που δηλώνει ως έδρα. Στο έγγραφο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται, επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής, ότι επιτρέπουν την χρησιμοποίηση του γηπέδου και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν με ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 19 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

α) Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, απαγορευμένης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια (άρθρο 35 παρ. 1 του ΚΑΠ)

β)   Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η ομάδα που ασκεί προσφυγή αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα που μετέχει από την ημέρα άσκηση της προσφυγής. Η παραπάνω ομάδα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

     Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα του παρόντος Πρωταθλήματος ανήκουν στην ομάδα που είναι γηπεδούχος. Η οικονομική οργάνωση, επιστασία και διαχείριση των αγώνων γίνεται από το γηπεδούχο Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 21 – ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ

       Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον προπονητή της.

Στην ομάδα ή στις ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα που εμπίπτει στις διατάξεις του ΚΑΠ με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα Σωματεία, στους ποδοσφαιριστές, παράγοντες κ.λ.π. στη διάρκεια της περιόδου 2013-2014 θα απονεμηθεί Κύπελλο Ήθους και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον προπονητή της.

ΑΡΘΡΟ 22 – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

       Ο τρόπος ανάδειξης του Πρωταθλητή θα καθοριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη, που θα αποσταλεί σε όλα τα σωματεία, πριν την έναρξη των αγώνων, ανάλογα με τους Ομίλους που θα διαμορφωθούν όταν θα γίνει γνωστό ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 23 – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

α) Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα διαχειρίζονται από την Ε.Π.Σ. Κυκλάδων.

     Η Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων επιτρέπεται μόνο από τα Κανάλια που έχουν υπογράψει σχετική Σύμβαση με την ΕΠΣ Κυκλάδων και στα οποία τα Γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση . (άρθρο 29 του Κ.Α.Π.)

β) Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Κ. στα πλαίσια του Καταστατικού της.

γ) Οι όποιες σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.

ΑΡΘΡΟ 24 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

         Από την περίοδο 2014-2015 κάθε σωματείο που δηλώνει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Ανδρών θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει στην δεκαοχτάδα κάθε αγώνα, έως τρεις (3) ποδοσφαιριστές άνω των 35 ετών τους οποίους θα μπορεί να χρησιμοποιεί καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Παράβαση του όρου αυτού θα συνεπάγεται τον μηδενισμό του υπαίτιου σωματείου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 :   ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο Πρωτ/μα Α’ Κατηγορίας περιόδου 2013-2014, δήλωσαν συμμετοχή είκοσι δύο (22) σωματεία.

Τα σωματεία χωρίζονται σε τρεις (3) Ομίλους με γεωγραφικά-συγκοινωνιακά κριτήρια (απόφ. Δ.Σ υπ. αριθμ. 12/29-8-2013), οι οποίοι συγκροτούνται ως εξής:

Α) ΟΜΙΛΟΣ: Συμμετέχουν τα σωματεία που προέρχονται από τα νησιά ΑΝΔΡΟ, ΤΗΝΟ, ΜΥΚΟΝΟ και ΣΥΡΟ.(Σύνολο 7)

Β) ΟΜΙΛΟΣ: Συμμετέχουν τα σωματεία που προέρχονται από τα νησιά: ΠΑΡΟ,ΣΕΡΙΦΟ,ΣΙΦΝΟ και ΜΗΛΟ.(Σύνολο 6)

Γ) ΟΜΙΛΟΣ: Συμμετέχουν τα σωματεία που προέρχονται από τα νησιά: ΝΑΞΟ, ΙΟ και ΘΗΡΑ.(Σύνολο 9)

ΑΡΘΡΟ 2 :   ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

     Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων και τη κατακύρωση της βαθμολογίας, στους (3) τρεις ομίλους οι πρώτοι της βαθμολογίας (ομάδες τρεις ) ο δεύτερος του 3ου Ομίλου και ο νικητής του αγώνα μπαράζ μεταξύ των δεύτερων της βαθμολογίας του 1ου και 2ου Ομίλου (σύνολο ομάδων 5), αγωνίζονται μεταξύ των σε μονούς αγώνες σε ουδέτερη έδρα με βαθμολογία. Ο πρώτος της βαθμολογίας των αγώνων αυτών είναι ο πρωταθλητής Α΄ κατηγορίας Κυκλάδων περιόδου 2013-2014.

     Σε περίπτωση ισοβαθμίας (2) δύο ή περισσοτέρων ομάδων στην πρώτη θέση για την τελική κατάταξη των ομάδων αυτών λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα των μεταξύ των αγώνων. Αν και πάλι δεν υπερτερεί κάποια ομάδα, ο πρωταθλητής αναδεικνύεται με αγώνα μπαράζ.

     Οι αγώνες μπαράζ διεξάγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 3 :         ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

     Το πρωτάθλημα την περίοδο 2014-2015 θα διεξαχθεί σε μια κατηγορία (Α) με ομίλους.

Πανθηραϊκός: Ο τυχερός αριθμός που κερδίζει το αυτοκίνητο Sandero Dacia 1000cc

Με ανακοίνωση του ο Πανθηραϊκός έκανε γνωστό τον αριθμό του...

Δύο “κόσμοι”, δύο αθλήματα από τη νέα σεζόν για τον Άγγελο Σαμοθράκη

Ούτε ένα καρπούζι δεν χωράει κάτω από τη μασχάλη μας...

«Απόβαση» στην Κύθνο από τους Βετεράνους του Αιγάλεω

Αιγαλιώτικη απόβαση στο νησί της πανέμορφης Κύθνου, που έχει αδελφικές…...

Σαντορίνη 2020: Κατεβαίνει στο νησί ο Παντέλης

Εβδομάδα εξελίξεων θα είναι η ερχόμενη για τη Σαντορίνη 2020.

Α.Ο. Μυκόνου: Φιλικός αγώνας της Κ10 εναντίων των... «Σούπερ» μπαμπάδων

Ακόμα μία ποδοσφαιρική χρονιά φτάνει στο τέλος της, και ο...

Και επίσημα στον ΑΣ Σαντορίνης 2020 ο Κώστας Ερρίκος

Για ακόμη μία χρονιά κάτοικος Σαντορίνης θα παραμείνει και ο...

Συνεχίζει τις προπονήσεις και τον Ιούλιο ο Παμμηλιακός

Την συνέχιση των προπονήσεων και για τον Ιούλιο ανακοίνωσε ο...

Άνοιξε η «χαραμάδα» της Β΄Εθνικής για τον Περσέα Σύρου

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ η πολυαναμενόμενη αναδιάρθρωση τον εθνικών κατηγοριών...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (2)

«Απόβαση» στην Κύθνο από τους Βετεράνους του Αιγάλεω

Αιγαλιώτικη απόβαση στο νησί της πανέμορφης Κύθνου, που έχει αδελφικές… σχέσεις με την πόλη μας λόγω της πολυάριθμης κοινότητας των...

Σαντορίνη 2020: Κατεβαίνει στο νησί ο Παντέλης

Εβδομάδα εξελίξεων θα είναι η ερχόμενη για τη Σαντορίνη 2020.