Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2024 12:21

Οικονομική ενίσχυση σε πολιτιστικούς συλλόγους από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης πρόκειται εντός του οικονομικού έτους 2024 να ενισχύσει οικονομικά:

α)πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,

β)τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,

γ)πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 Ν 3463/2006 και τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 18-06-2024 και ώρα 12:00 τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε τρία (3) αντίγραφα και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο Γραφείο Πολιτισμού (1ος όροφος του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης έναντι Νοσοκομείου Σύρου). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22810 75953.

Προς ενημέρωσή σας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ενδεικτικά ότι ΔΕΝ επιχορηγούνται :

1. Εκδηλώσεις για ιατρικές ενημερώσεις, κοπής βασιλόπιτας και δημιουργίας ημερολογίων. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 94/2019).

2. Προγραμματισμένες εκδρομές εκ μέρους του συλλόγου. (Ελ. Συν.Κλιμ. Τμ.7 Πράξη  249/2019).

3. Οργάνωση χοροεσπερίδας για κοπή της πίτας. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ.7 Πράξη 31/2015).

4. Εκδηλώσεις ενημέρωσης των κατοίκων αναφορικά με τον ιό της νέας γρίπης.

5 Καταστατικά συλλόγων από όπου προκύπτει ότι οι σκοποί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μελών του και όχι την προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής ανάπτυξης των κατοίκων της περιοχής. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 207/2006).

6. Καταστατικά συλλόγων από όπου προκύπτει πρόδηλα ότι ο σκοπός του δεν είναι πολιτιστικός αλλά επαγγελματικός. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Β’ Πράξη 1378/2013).

7. Αιτήματα που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 293/2010).

8. Σύλλογοι που επιχορηγήθηκαν κατά το έτος 2023 αλλά δεν πραγματοποίησαν τις προγραμματισμένες τους δράσεις δεν θα επιχορηγηθούν.

 Το αίτημα σας  θα περιλαμβάνει την εκδήλωση ή τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος .

Οι πραγματοποιούμενες από τους συλλόγους «κοινωνικές εκδηλώσεις» που μπορούν να επιχορηγούν οι Δήμοι πρέπει να αφορούν σε υλοποίηση δράσεων που σκοπό έχουν την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους της οικείας τοπικής κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος των μελών της.

Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και να αφορούν στην προαγωγή της πολιτιστικής ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση οι δράσεις αυτές να πραγματοποιούνται στο νησί της Σύρου. 

Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής καλλιέργειας των συμμετεχόντων σε αυτές (όπως οι διαλέξεις, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις, οι επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κλπ.), καθώς και εκείνες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθόσον τούτο αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια.
Επιπλέον, με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο. 16 Ν. 4305/2014». Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

Ο σύλλογος πρέπει να έχει την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας του Δήμου, που παρέχει την επιχορήγηση και να αναφέρετε στους σκοπούς του, στο καταστατικό του, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Τα δικαιολογητικά (εις τριπλούν) που πρέπει να υποβάλει με την αίτηση ο κάθε σύλλογος είναι:

1. Αίτηση του συλλόγου προς το Γραφείο Πολιτισμού στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εκδηλώσεις για τις οποίες ζητείται επιχορήγηση με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων για την κάθε εκδήλωση.

   2. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.

3. Απολογισμό συλλόγου προηγούμενου οικονομικού έτους και εάν έχει λάβει επιχορήγηση το προηγούμενο έτος απολογισμό δαπανών της επιχορήγησης.

4. Φωτοτυπίες τιμολογίων της δράσης που επιχορηγήθηκε για το έτος 2023.

5. Προϋπολογισμό συλλόγου τρέχοντος οικονομικού έτους.

    6. Το τελευταίο καταστατικό του συλλόγου, στους σκοπούς του οποίου πρέπει να αναφέρετε η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.            

         7. Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που έλαβε ο σύλλογος το προηγούμενο έτος έχει υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο σύλλογος οφείλει να υποβάλει αναρτημένα στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014.

8. Εάν η επιχορήγηση είναι μέχρι 3.000,00€ υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

9. Εάν η επιχορήγηση είναι πάνω από το ποσό των 3.000 ευρώ: α) Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων. β) Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή.

       10. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα υποβληθούν μεταγενέστερα για την αποδοχή της επιχορήγησης.

  11. Ενεργό λογαριασμό τραπέζης που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα επ’ ονόματι του εν λόγω σωματείου ή συλλόγου.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Η κατάθεση του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε τρία (3)  αντίγραφα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο Γραφείο Πολιτισμού (1ος όροφος του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης έναντι Νοσοκομείου Σύρου). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22810 75953.

 

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Κατηγορία ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

300X250

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares